Emalwimi Eluntfu

EmalwimiEluntfu

EmalwimiEluntfu

Emalwimi Eluntfu

Sanibonani bafundzi. Lamuhla ngitsatse sincumo kutsi ngigwaze ngepeniseli njengobe inkhosi Sobhuza wesibili(II) yadlondlotela sive sonkhe ngekufundza nekukhafula siswati ngendlela lemnandzi kakhulu. Lulwimi lwabobabe nabo gogo ngiva shengatsi lusengotini yekushabalala. Kungusemnyakeni lomusha wetinkhulungwane letimbili nelishumi nakune (2014), ngibone kutsi lemphephandzaba yasemoyeni (online) letsandzekako uMzansi-CNX kuncono lomnyaka ucale ngalolulwimi lwabobabe. Kubalulekile kutsi sibukisise lendzaba yemalwimi eluntfu.

Kuningi ke lesitakubuka kulomnyaka njengoba sesishito indzabeni yangaphambilini letfolakala khona la: (The beginning of things). Sifiso setfu singuMzansi-CNX kutsi sikhicite timphephandzaba tasemoyeni ngalolulwimi lwaMswati lomnyama kulabalutfuli. Kumcoka kakhulu kutsi tive tonkhe tekuhhamba netasekhaya tiyicabangisise indzaba yekukhicita imisebenti lemihle ngelulwimi lweluntfu.

Kubuhlungu kakhulu kuvakashelwa bomshana bami labangakwati nekuphendvula umbuto wekutsi “ungubani ligama lakho?” kuletikhatsi tabo 2014. Sifiso sami kutsi shengatsi luntfu lwonkhe jikelele, likakhulu nje luntfu lwase Aflica lingatigcabha kakhulu ngemalwimi lwawo. Umoya wami uva shengatsi emalwimi akitsi abo babe mkhulu asisikita ngekunyamalala, intfo lengafuneki nakancane.

Sitsndza kutsatsa lelitfuba leli, sicele emphakatsini wemaphephandzaba asemoyeni (online) kutsi atsatse impeniseli yemehlo engcondvo, sonkhe lesinelitfuba lweku beka tindzaba netinganekwane takitsi ngekubhala kuleliphephandzaba lwemoya uMzansi-CNX, sisondzele phambili sitinekele kulomsebenti wekugcina lulwimi lwakitsi. Shengatsi nale kubo “Social media” singacala nje sonkhe sibhale kancane kancane ngemalwimi akitsi.

Kusitaphi nje kutsi sibe nemalwimi langaka eskhwahlande kodvwa singawasebentisi ndzawo. Titukulwane tetfu titasibuta ngalelinye lilanga kutsi tsine sentani nje masibona emalwimi abogogo anyamalala. Kusobala kutsi yonkhe intfo leyentekako kulamalanga alamuhla yenteka khona la kubo “Online”, natsi ke singemajaha, sibomake nabobabe belikusasa letive, kufunale sibhale tindzaba takitsi ngemalwimi akitsi.

Lolulwimi lwenkhosikati Queen Elizabeth yaseNgilandi lwesilungu akusilo lodwa lulwimi lelimcoka etimphilweni tetfu sonkhe, njengeluntfu lwaseFrance naseJalimani noma eRussia, natsi singebantfu labamnyama, kufanele sitihloniphe sitigcabhe futsi sitsandze tintfo takitsi.

Ngiyetsembha labaningi labakwatiko kubhala ngesiXhosa, ngesiVhenda, ngeSetswana, ngeSesotho, ngeShona nalamanye emalwimi batatisondzeta babe tinikeli (volonteers) tekubhala khona lapha kuMzansi-cnx. Mangabe ufuna kutenikela, sale ungamoshi sikhatsi, vula labo e-Mail client ungitfumele imininingwane yakho ku info@mzansi-cnx.co.za